หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ภาพข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับสมบูรณ์
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับสมบูรณ์
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ฉบับสมบูรณ์
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

กฎ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

หนังสือเวียนต่างๆ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

ประกาศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.
แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา

กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

กฎหมายอื่น ๆ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

ความเห็นทางกฎหมาย
ประเด็นปัญญาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในการประชุม ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการขอเบิกเบี้ยประชุมว่าจะจ่ายได้หรือไม่ ถ้าจ่ายไปแล้วจะต้องเรียกคืนหรือไม่
กรณี สตง ชี้มูลความผิด

บทความวิชาการ
แม้ไม่ได้ร่วมทุจริตแต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
จำเป็นใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการแล้วเกิดความเสียหาย ผู้ใดรับผิด
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนตำแหน่งและสิทธิประโยชน์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
O8 Q&A
O9 Social Network
Facebook
Line

9.2 การบริหารงาน


O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร1
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร2
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
การให้บริการ งานสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การให้บริการการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราวของครูต่างชาติ
งานบริการ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศของ สพม เชียงใหม่
การให้บริการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
การให้บริการงานเรื่องร้องเรียน
การของบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม กรณีเร่งด่วน/ประสบภัย
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
การให้บริการ การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
การให้บริการ การขอหนังสือรับรอง
การให้บริการ การขอสำเนา กพ.7 ก.ค.ศ.16
การให้บริการ การดำเนินงานบำนาญ
การให้บริการ การดำเนินงานเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
การให้บริการ ขั้นตอนการจัดซื้อ
การให้บริการ การเบิกค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การให้บริการ การเบิกวัสดุสำนักงาน

การให้บริการ One Stop Service
การให้บริการงานสารบรรณ
การให้บริการงานสวัสดิการ
การให้บริการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มอำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O18 E-Service

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ บนเว็บไซต์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับปี พ.ศ.2564
– แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
O40 การขับเคลือนจริยธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การขับเคลือนจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
– มาตรการในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2566
– มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566
– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2566
– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม 2566
– มาตรการป้องกันการรับสินบน 2566
– มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน 2566
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง สพม.เชียงใหม่…ไม่โกง