หน้าแรก


ภาพข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– รัฐธรรม
นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติ
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2546
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2541
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
O8 Q&A
O9 Social Network
Facebook
Line

9.2 การบริหารงาน


O10 แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร1
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร2
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร3
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O12 รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มกฏหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ One Stop Service
การให้บริการ การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
การให้บริการ การขอสำเนา กพ.7
การให้บริการ การขอหนังสือรับรอง
การให้บริการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกอบการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
การให้บริการ การดำเนินงานบำนาญ
การให้บริการ การดำเนินงานเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
การให้บริการ การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ การเบิกค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การให้บริการ การเบิกวัสดุสำนักงาน
การให้บริการ การให้บริการการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราวของครูต่างชาติ
การให้บริการ งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การให้บริการ งานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือราชการ
การให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การให้บริการ เรื่องร้องเรียน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มอำนวยการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O17 E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
– มาตรการในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
– มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม
– มาตรการป้องกันการรับสินบน
– มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รณรงค์ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง สพม.เชียงใหม่ไม่โกงไทยไม่โกง