หน้าแรก


9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งคสช.ที่ 16 2560
คำสั่ง คสช. ที่ 19 2560
คำสั่งมอบอำนาจ 1340
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.คุ้มครองเด็ก
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจติตแห่งชาติ พ.ศ.2561
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2562
พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 2547
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2545
มอบอำนาจอนุมัติไปราชการ
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ.2561
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ข้าราชการครู ฯ ไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฯ พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ว8 ปี2562 หลักเกรฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
Facebook
Line

9.2 การบริหารงาน


O10 แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร1
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร2
บัญชีสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ 1-6 ไตร3
O12 รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (คู่มืองานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานคุู่มือการปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ e-news
คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานงานประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานงานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานงานมอบหมายหน้าที่การงาน
คู่มือการปฏิบัติงานงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน นางพัชราพร แก้วบุตร
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการ
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน งานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานยานพาหนะ
คู่มือระบบสำนักงานอัจฉริยะ
คู่มือลงข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติตงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กระบวนการมาตรฐานระบบงานตรวจสอบการเงินการบัญชี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
มาตรฐานการขอสำเนา กพ.7
มาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ การนิเทศติดตาม
มาตรฐานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
มาตรฐานแผนผังการให้บริการงานสารบรรณ
มาตรฐานแผนผังการให้บริการงานสวัสดิการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลการให้บริหาร นิติกร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการบุคคล ปี 2563
ข้อมูลสถิติงานสารบรรณกลาง อำนวยการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
Smart Office

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปี 2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ว5-61-หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย
ว16-2557 สอบกรณีพิเศษ
ว27-2555 สอบ 38 ค
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.34
Announcement ITA 34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร ณ สถานศึกษา
วัฒนธรรมองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รณรงค์ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง